Om Vänersborgs museum

Vänersborgs museum, uppfört för sitt ändamål 1885, är landets äldsta bevarade museimiljö. I detta museum tar man klivet rakt in i 1800-talets idévärld där de mest exotiska samlingar, hemförda av äventyrliga upptäcktsresanden från världens alla hörn, samsas om utrymmet i montrar och salar.

Västarvet

Verksamheten på Vänersborgs museum drivs av Västarvet, Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. 

Läs mer om Västarvet här

 

Läs mer om Vänersborgs museums profilområden här

Världen på museet
Med grund i läroverkets museum från 1860 skapade handelsmannen och filantropen Adolf Andersohn (1820-1887) Vänersborgs museum. Hans idé var att visa världen för museibesökarna. När portarna slog upp till detta, för småstaden magnifika museum, kunde man skåda såväl egyptiska fornsaker, afrikanska djur och ostindiskt porslin som ryskt konsthantverk, etnografica samt numismatiska och arkeologiska samlingar. Den lokala kulturhistorien var då av mindre intresse för detta museum som ville famna världen och förmedla mer av känsla och upplevelse än fakta.

Fåglar från sydvästra Afrika
Av de första samlingarna utmärker sig handelsmannen och zoologen Axel W Erikssons (1846-1901) fågelsamling från sydvästra Afrika, huvudsakligen dagens Namibia. Samlingen har rönt stort internationellt intresse och är i dag grunden till de nära samarbeten som såväl museet, Vänersborgs kommun som Högskolan Väst har med Namibia.

Samlingarna i Älvsborgs län
Omkring år 1900 startade museet en omfattande insamling arkeologiskt och kulturhistoriskt material från Älvsborgs län. Då Vänersborg var residensstad gjorde man därför redan tidigt anspråk på att täcka ett större regionalt område än bara den egna staden. Genom ett omfattande insamlings och dokumentationsarbete kom därför Vänersborgs museum att bygga upp imponerande samlingar av främst allmoge, hantverk och arkeologi.

I början av 1970-talet skapades Älvsborgs länsmuseum. För länsmuseets och Vänersborgs museums samlingar uppfördes 1987 Kulturlagret i Vänersborg med lokaler för samlingarnas vård och förvaring. Verksamheten vid Vänersborgs museum drivs i dag av Västarvet genom avtal med Vänersborgs kommun.

Om Kulturlagret

Kulturlagret i Vänersborg är en unik kunskapskälla för kännedomen om f.d. Älvsborgs läns kulturhistoria. Här finns föremålssamlingar, fotosamlingar, arkiv och bibliotek att forska i.

Kulturlagret Niklasbergsvägen 17

Kunskapskälla för VästGötaDal
Kulturlagret i Vänersborg är en unik kunskapskälla för kännedomen om f.d. Älvsborgs läns kulturhistoria. I byggnaden, som uppfördes för sitt ändamål 1987, förvaras i dag de föremål, arkiv, bildarkiv och bibliotek som samlats av Vänersborgs museum och Regionmuseum Västra Götaland (f.d. Älvsborgs länsmuseum). I de totalt åtta magasinen finner man omkring 300.000 föremål, 1.3 miljoner bilder, enskilda arkiv, topografiska arkiv, fornlämningsregister och ett bibliotek med närmare 50.000 volymer.

Föremålsamlingarna
Bland föremålen finner vi stora samlingar av hantverk, allmoge, textil, konst och arkeologi från Västsverige men också etnografiska samlingar från framförallt södra Afrika. Här finns även naturaliesamlingar av imponerande bredd med såväl fåglar som däggdjur, fiskar, insekter och geologi från såväl Sverige som utlandet.

Bildarkivet
Bildarkivet rymmer material från de omfattande byggnadsinventeringar länsmuseet utfört under närmare 40 år i f.d. Älvsborgs län. Här finns även äldre historiska bildsamlingar från länets socknar och från ett flertal fotoateljéer. Detta topografiska och personhistoriska material täcker tiden från 1860-tal fram till i dag.

Arkivet
Våra enskilda arkiv rymmer omfattande material samlat av privata forskare, föreningar, institutioner, skolor, företag m.m. Här kan man finna handlingar från de mest skiftande verksamheter och ämnesområden från 1600-tal fram till i dag. I fornlämningsregistret finner man de registrerade fornlämningarna i f.d. Älvsborgs län och i det topografiska arkivet ryms handlingar rörande fastigheter från samma område.

Biblioteket
Biblioteket är ett av landets främsta länsmuseibibliotek med en allmän kulturhistorisk del som rymmer flera av de klassiska standardverken. I en särskild topografisk avdelning finns litteratur med anknytning till främst Västergötland och Dalsland. Unik är bibliotekets omfattande samling av litteratur kring dövhistoria och dövundervisning.