Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ett magasin för arkiv

Arkivhandlingar och arkivhandskar
Fotograf: Ian Schemper

På Kulturlagret finns flera olika arkiv. I våra topografiska arkiv finner du bland annat uppgifter om fastigheter, fornlämningsregistret vägleder dig till fornlämningar i Dalsland och Göta Älvdalen i våra närmare hundra enskilda arkiv kan man hitta unikt forskningsmaterial från såväl privatpersoner som institutioner och företag.

Ämbetsarkiv
Det mest omfattande arkivmaterialet i Kulturlagrets arkiv utgör ämbetsarkivet från Regionmuseum Västra Götaland och dess föregångare; Älvsborgs länsmuseum, Älvsborgs läns museiförening, Norra Älvsborgs museiförening samt Kulturminnesrådet i Älvsborgs län. Ursprunget till denna länsomfattande museibildning är Vänersborgs museum som tillkom 1885.

Topografiskt arkiv
Förutom administrativa handlingar som protokoll, koncept, korrespondens, räkenskaper och personalhandlingar innehåller ämbetsarkivet även museets topografiska arkiv med dossiéer rörande fastigheter i f d Älvsborgs län, vilket i stort sett utnyttjas dagligen vid handläggningen av kulturmiljövårdsärenden. Handlingarna rör främst byggnads-, fornminnes-, kyrko- och planärenden.

Byggnadsinventeringar
Bland arkivhandlingarna ingår också primärmaterialet från museets kulturhistoriska byggnadsinventeringar. Den första av dessa inventeringar genomfördes i Västra Tunhems dåvarande kommun 1969 och arbetet har sedan dess pågått med växlande intensitet. För närvarande inventeras delar av Dals-Eds kommun i Dalsland. Dokumentationen omfattar ca 60 000 fastigheter och materialet innehåller närmare 600 000 fotografier. Härutöver finns även material från kategoriinventeringar av bl.a. broar, församlingshem, industrier, kyrkor, kyrkogårdar och prästgårdar. Det totala inventeringsmaterialet omfattar ca 50 hyllmeter.

Museets utställningar
Primärmaterialet till museets producerade utställningar finns arkiverat sedan 1970-talet med avtal, idéskisser, intervjuer, fotografier, manuskript och modeller. Detta är en guldgruva för såväl museologisk forskning som för kommande utställningsproducenter och åskådliggör bl.a. utställningsteknikens historia, samtidigt som det ger en intressant inblick i samhällsutvecklingen.

Fornminnesregistret
Ytterligare ett viktigt källmaterial som man kan ta del av i arkivet är kopior av Riksantikvarieämbetets fornminnesregister med tillhörande kartmaterial över socknarna i Dalsland ner till Göta Älvdalen. Utöver beskrivningar över fornlämningar ingår en så kallade ”fornlämningskalker” där fornlämningsnummer och andra uppgifter, som ej framgår av den tryckta kartan, är angivna. Det mesta av detta material finns numera tillgängligt via Riksantikvarieämbetets hemsida, Fornsök.

Enskilda arkiv
Museet innehar också ett 90-tal enskilda arkiv varav 60 utgörs av personarkiv medan övriga är förenings-, företags- eller gårdsarkiv. Personarkiven har i regel anknytning till Vänersborg och Vänersborgs museum och bland dessa ingår bl.a. samtliga museichefers och landsantikvariers efterlämnade handlingar under 100 år. Även arkiv från små företag som advokatbyrå, affärer, arkitektfirma och bussbolag samt föreningar som bageriidkarförening, frivilliga brandkåren i Vänersborg, hör till dessa arkiv. En del fastebrev från 1600-talet, sköldebrev från 1700-talet och pergamentsbrev från 1500-talet tillhör också arkivsamlingen.

Senast uppdaterad: 2017-01-30 16:07